صفحه اصلی / شماره حساب ها

شماره حساب ها

شماره حساب های تورینو از قرار زیر می باشد :

 

شماره حساب شماره کارت بانک
۴۴۲۲۶۴۱۹۷۹ ۶۱۰۴۳۳۷۸۷۴۹۹۸۵۰۱
IR150120000000004422641979
بانک ملت
۰۱۰۳۲۱۵۷۹۳۰۰۸ ۶۰۳۷۶۹۱۵۹۷۶۷۵۱۳۱
IR 78019000000010321579300
بانک صادرات

به نام آقای مهدی لطیفی